Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski

Grupa dedykowana

Data publikacji: 4 czerwca 2014

Grupa dedykowana jest grupą przeznaczoną przede wszystkim dla osób chcących kontynuować naukę z danym Wykładowcą. Tworzona jest na podstawie wniosku złożonego w biurze UOUW (wzór wniosku), do którego musi zostać załączona lista Słuchaczy zainteresowanych uczestnictwem.

Uczestnikiem grupy dedykowanej może być Słuchacz, który brał udział w poprzedniej części kursu i który jest zapisany na liście dołączonej do podania.
Wniosek musi zostać złożony na minimum trzy tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu i powinien zawierać podstawowe informacje o kontynuacji zajęć, takie jak: tytuł i poziom kursu (w przypadku kursów językowych), liczbę godzin dydaktycznych oraz dokładnie wyszczególnione terminy zajęć.
Wniosek musi być podpisany przez Słuchacza reprezentującego grupę i przekazany Wykładowcy, który zobowiązany jest do zatwierdzenia listy osób uprawnionych do kontynuowania kursu i potwierdzenia terminów zajęć poprzez podpis na podaniu i załączonej liście. Wypełnienie danych dotyczących kontynuacji oraz podpisy są warunkami koniecznymi do przyjęcia podania w biurze UOUW. Cena kursu obliczana jest indywidualnie na podstawie liczby zgłoszonych osób i otrzymanych potwierdzeń uczestnictwa.

W wyjątkowych przypadkach grupa dedykowana może zostać wyjątkowo włączona do regularnej rekrutacji z możliwością zapisu wszystkich pozostały Słuchaczy. Wszystkie decyzje dotyczące procesu tworzenia grupy dedykowanej oraz decyzje o jej uruchomieniu lub odwołaniu podejmuje Dyrektor Uniwersytetu Otwartego UW.

Wykładowca powinien dostarczyć program kursu w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia podania do Biura Uniwersytetu Otwartego UW.