Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaNauka & TechnikaBezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku

Bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku

Dane kursu

Numer kursu: C/2805
Dziedzina wiedzy: Nauka & Technika
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Autor kursu: mgr Michał Snopek
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:C/2805/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Michał Snopek
Cena:320.00 zł
Terminy: od 11-04-2017 do 06-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
111-04-2017
wtorek
17:0018:30brak
213-04-2017
czwartek
17:0018:30brak
318-04-2017
wtorek
17:0018:30brak
420-04-2017
czwartek
17:0018:30brak
525-04-2017
wtorek
17:0018:30brak
627-04-2017
czwartek
17:0018:30brak
709-05-2017
wtorek
17:0018:30brak
811-05-2017
czwartek
17:0018:30brak
916-05-2017
wtorek
17:0018:30brak
1018-05-2017
czwartek
17:0018:30brak
1123-05-2017
wtorek
17:0018:30brak
1225-05-2017
czwartek
17:0018:30brak
1330-05-2017
wtorek
17:0018:30brak
1401-06-2017
czwartek
17:0018:30brak
1506-06-2017
wtorek
17:0018:30brak

Opis kursu

Kurs poświęcony jest omówieniu najistotniejszych zagadnień związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Prezentuje jeden z najważniejszych problemów cywilizacyjnych XXI wieku z różnych perspektyw. Omówione zostaną zarówno kwestie technologiczne, zapewnienia dostępu do surowców energetycznych, jak i koszty społeczne.
W trakcie kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie specyfiki bezpieczeństwa energetycznego jako subdyscypliny naukowej.
 2. Energia elektryczna – spojrzenie na wytwarzanie energii elektrycznej z punktu widzenia nauk ścisłych.
 3. Rola ropy naftowej i pozostałych paliw kopalnych w sektorze energetycznym na podstawie wybranych państw (Japonii, Chin, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Unii Europejskiej, Polski).
 4. Rola energetyki jądrowej w sektorze energetycznym na podstawie wybranych państw (Japonii, Chin, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Unii Europejskiej, Polski).
 5. Rola odnawialnych źródeł energii w sektorze energetycznym na podstawie wybranych państw (Japonii, Chin, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Unii Europejskiej, Polski).
 6. Rywalizacja o surowce energetyczne w Arktyce.
 7. Alternatywne metody pozyskiwania energii i surowców energetycznych (gaz łupkowy, hydrat metanu, technologie kosmiczne).
 8. Wpływ energetyki na problem ochrony środowiska i klimatu.

Cel ogólny

Celem kursu jest zapoznanie Słuchaczy z najważniejszymi problemami dotyczącymi bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku. Po jego ukończeniu Słuchacz będzie posiadał wiedzę na temat efektywności energetycznej poszczególnych źródeł energii, a także o zagrożeniach i korzyściach płynących z każdej metody pozyskiwania energii.

Cele szczegółowe

 • zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi terminami i pojęciami bezpieczeństwa energetycznego,
 • zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami wytwarzania oraz magazynowania energii elektrycznej,
 • zapoznanie Słuchaczy z korzyściami i zagrożeniami płynącymi z poszczególnych sektorów energetycznych (energetyki jądrowej, paliw kopalnych, odnawialnych źródeł energii),
 • analiza polityki energetycznej wybranych państw i organizacji (Japonii, Chin, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Unii Europejskiej, Polski),
 • zapoznanie Słuchaczy z kwestiami technologicznymi poszczególnych typów elektrowni.

Korzyści dla słuchacza

Wiedza, Słuchacz:

 • ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego, jego miejsca w systemie nauki oraz relacjach z innymi naukami społecznymi i ścisłymi. Powinien być w stanie zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu polityki energetycznej państw współczesnych oraz bezpieczeństwa energetycznego,
 • dysponuje poszerzoną i pogłębioną wiedzą na temat metod i technik badawczych oraz narzędzi opisu stosowanych w obszarze bezpieczeństwa. Powinien być w stanie scharakteryzować środki i metody (polityczne oraz techniczne) mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
 • ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat struktur, instytucji, mechanizmów i norm w zakresie problematyki bezpieczeństwa społeczeństwa i państwa, zarówno współczesnych, jak i z perspektywy ich historycznej ewolucji. Dysponuje wiedzą w zakresie kształtowania się bezpieczeństwa energetycznego w zakresie politycznym oraz technologicznym.

Umiejętnosci, Słuchacz:

 • ma umiejętności pogłębionej analizy i wyjaśniania wzajemnych relacji i zależności zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury. Powinien umieć zinterpretować wpływ przepisów prawnych na kwestie bezpieczeństwa,
 • ma umiejętność rozumienia i analizowania (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różnych zjawisk społecznych, zaś przede wszystkim dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i zagrożeń dla jednostki, społeczeństwa i państwa. Powinien umieć zanalizować koszty poszczególnych sektorów energetycznych dla gospodarki, środowiska oraz społeczeństwa.

Kompetencje społeczne, Słuchacz:

 • potrafi pracować w wyspecjalizowanych zespołach, powołanych w celu przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom i podejmować w nich odpowiedzialne i samodzielne zadania. Potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego oraz technicznych aspektów funkcjonowania elektrowni dla potrzeb pracy grupowej.

Metody pracy

Kurs będzie realizowany w oparciu o:

 • wykład konwersatoryjny,
 • dyskusja dydaktyczna,
 • praca w grupach,
 • analiza przypadku.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Podstawą zaliczenia kursu jest: aktywność w trakcie zajęć, zaliczenie egzaminu ustnego oraz napisanie eseju.do góry ↑