Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoLeksyka a/i stylistyka (ujęcie poprawnościowe)

Leksyka a/i stylistyka (ujęcie poprawnościowe)

Dane kursu

Numer kursu: J/0819
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Język: Polski
Poziom języka:
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Polonistyki
Autor kursu: dr Jarosław Łachnik
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:J/0819/1
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:dr Jarosław Łachnik
Cena:275.00 zł
Terminy: od 14-10-2017 do 17-02-2018
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
114-10-2017
sobota
13:0015:3015
221-10-2017
sobota
13:0015:3015
328-10-2017
sobota
13:0015:3015
418-11-2017
sobota
13:0015:3015
509-12-2017
sobota
13:0015:3015
616-12-2017
sobota
13:0015:3015
713-01-2018
sobota
13:0015:3015
827-01-2018
sobota
13:0015:3015
910-02-2018
sobota
13:0015:3015
1017-02-2018
sobota
13:0015:3015

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku polskim.

Kurs jest kontynuacją zajęć leksyka i stylistyka w perspektywie poprawnościowej (część I), odbywających się w poprzednim roku akademickim. Nie jest jednak zamknięty dla osób, które na wcześniejszy kurs nie uczęszczały. W programie pojawią się odniesienia do poprzedniej części kursu, ale podstawowe zagadnienia teoretyczne zostaną krótko przypomniane. W centrum zainteresowań będą nowe tematy.

 1. Istota błędu leksykalnego. Podstawowe informacje o błędach w paradygmatycznym i syntagmatycznym doborze wyrazów. Specyfika poprawności leksykalnej. (2 godz.)
 2. Wyrazy modne, wyrazy mylone, wyrazy najczęściej źle rozumiane, neosemantyzmy, neologizmy, zbędne zapożyczenia, konstrukcje redundantne i konstrukcje rozwlekłe – przykłady błędów. Poprawianie błędów w zdaniach. (2 godz.)
 3. Łączliwość jako najtrudniejsze zjawisko w polskim systemie leksykalnym (w semantyce). Łączliwość systemowa a normatywna – ćwiczenia, przykłady z błędami w zdaniach i tekstach. (3 godz.)
 4. Związki frazeologiczne – cechy związku frazeologicznego, typy związków, przykłady źle rozumianych związków. Związki frazeologiczne w życiu codziennym. Etymologia związków frazeologicznych. (2 godz.)
 5. Innowacje frazeologiczne – poprawianie błędów w zdaniach (innowacje uzupełniające, rozszerzające, skracające, rozwijające, regulujące, wymieniające, kontaminujące). Celowe innowacje frazeologiczne. (3 godz.)
 6. Stylistyka – style funkcjonalne. Pojęcie stylu. Zasady dobrego stylu (jasność, zwięzłość, prostota, jednolitość). Podział języka na systemy, typy, odmiany i warianty. (2 godz.)
 7. Różne rozumienia potoczności w języku (koncepcja szkoły warszawskiej i lubelsko-opolskiej). Polszczyzna wspólnoodmianowa. Polszczyzna potoczna nacechowana. (2 godz.)
 8. Style oficjalne polszczyzny (rozumienie oficjalności od strony językoznawczej): styl naukowy, urzędowy, retoryczny. Styl publicystyczno-dziennikarski. (4 godz.)
 9. Błędy stylistyczne w zdaniach – istota błędu stylistycznego, poprawianie błędów stylistycznych. (2 godz.)
 10. Elementy manipulacji w języku mediów i języku reklamy. (2 godz.)
 11. Podstawowe tropy retoryczne – metafora, metonimia i synekdocha. (2 godz.)
 12. Przykładowe figury retoryczne (wg retoryki klasycznej), np.: hiperbola, ajtiologia, eroteza, anafora, epifora, paralelizm składniowy itp. (2 godz.)
 13. Zróżnicowanie regionalne i dialektalne polszczyzny. Podstawowe cechy odmian regionalnych języka. (2 godz.)

UWAGA: program może ulec drobnym modyfikacjom na życzenie grupy lub ze względu na zainteresowania Słuchaczy (jeśli np. pewne zagadnienia zostaną opracowane dokładniej, z części tematów będziemy musieli zrezygnować).

 

 

Cel ogólny

Przybliżenie Słuchaczom zainteresowanym polszczyzną –  problemów związanych z leksyką i stylistyką.

Cele szczegółowe

 • zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami poprawnościowymi w obrębie nauki o znaczeniu i stylistyki,
 • wyrobienie umiejętności poprawiania błędów,
 • zaznajomienia z odpowiednią terminologią i  argumentacją normatywną potrzebną podczas redagowania tekstów,
 • zapoznanie Słuchaczy ze stylami funkcjonalnymi w polszczyźnie,
 • zapoznanie Słuchaczy z tropami i figurami retorycznymi,
 • wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas korekty i redakcji tekstów użytkowych.

Korzyści dla słuchacza

W czasie kursu Słuchacze zapoznają się z wiedzą filologiczną dotyczącą najważniejszych zagadnień leksykalnych i stylistycznych w perspektywie poprawnościowej. Słuchacze zdobędą szczegółowe wiadomości dotyczące błędów leksykalnych (w paradygmatycznym i syntagmatycznym doborze wyrazów, np. redundancji leksykalnych, wyrazów modnych, zapożyczeń, wyrazów mylonych i źle rozumianych). Nacisk został położony na problemy związane z łączliwością i frazeologią (podziały frazeologizmów, innowacje frazeologiczne). Część zajęć zostanie poświęcona problemom stylistycznym (stylom polszczyzny, teorii tropów i figur retorycznych).
Słuchacze zdobędą umiejętności dotyczące poprawiania błędów leksykalnych i stylistycznych w tekstach użytkowych (zgodnie z normą wzorcową). Poznają także szczegółowo cechy stylów funkcjonalnych, problemy regionalnego zróżnicowania polszczyzny. Będą przekonująco uargumentować stanowisko dotyczące wprowadzenia poprawki leksykalnej do tekstu, z odwołaniem się do odpowiedniej terminologii fachowej.

Metody pracy

Praca warsztatowa, burza mózgów, wspólne omawianie przykładów, analiza błędów w zdaniach i tekstach.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin jest ustny i trwa około 20-30 min. Słuchacz otrzymuje 4 pytania związane bezpośrednio z zajęciami. Wybiera trzy i na nie odpowiada.do góry ↑