Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek i SpołeczeństwoEurasia – the culture and society of Central Asian countries and the Caucasus

Eurasia – the culture and society of Central Asian countries and the Caucasus

Dane kursu

Numer kursu: C/3302
Dziedzina wiedzy: Człowiek i Społeczeństwo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Autor kursu: mgr Katarzyna Skiert-Andrzejuk
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:C/3302/1
Trymestr:I/2017/2018
Prowadzący:mgr Katarzyna Skiert-Andrzejuk
Cena:275.00 zł
Terminy: od 03-10-2017 do 12-12-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
103-10-2017
wtorek
18:0020:1005
210-10-2017
wtorek
18:0020:1005
317-10-2017
wtorek
18:0020:1005
424-10-2017
wtorek
18:0020:0505
531-10-2017
wtorek
18:0020:0505
607-11-2017
wtorek
18:0020:0505
714-11-2017
wtorek
18:0020:0505
821-11-2017
wtorek
18:0020:0505
928-11-2017
wtorek
18:0020:1005
1005-12-2017
wtorek
18:0020:1005
1112-12-2017
wtorek
18:0020:1005

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2/C1.

Głównym celem kursu jest zapoznanie Słuchaczy z wiadomościami dotyczącymi uwarunkowań historycznych, kulturowych, gospodarczych, społecznych i politycznych wpływających na kształtowanie się specyfiki regionu państw poradzieckich. 

Aby osiągnąć założony cel na kursie zostaną omówione następujące tematy:

1. Uwarunkowania polityczne (omówienie systemu politycznego, przywództwa, etnopolityki i etnokratyzmu), gospodarcze (omówienie specyfiki handlu, rozwoju gospodarczego, inwestycji zagranicznych, sektora energetycznego oraz bawełnianego), historyczne (omówienie najważniejszych wydarzeń państwotwórczych) i kulturowe (omówienie religii i tradycji kulturowej) państw poradzieckich.

2. Tożsamość narodowa w państwach Azji Centralnej i Kaukazu: czym jest tożsamość narodowa?

3. Elity polityczne w państwach poradzieckich: modele elit i przywództwa politycznego.

4. Aspekty psychologiczne przywództwa politycznego w regionie, takie jak świadomość polityczna, omówienie osobowości przywódców oraz psychopatologie w polityce.

5. Bezpieczeństwo w państwach Azji Centralnej. Zostaną przedstawione i omówione: narkoislamizm oraz ugrupowania terrorystyczne takie jak Islamski Ruch Uzbekistanu oraz Hizb-ut Tahrir al-Islam.

6. Konflikty na Kaukazie (przeanalizowane zostaną konflikty gruzińsko-rosyjskie oraz ormiańsko-azerskie).

7. Azja Centralna jako „szachownica” w nowej Wielkiej Grze. Region poradziecki pomiędzy niedźwiedziem a smokiem. Zostaną omówieni „gracze” oraz polityka energetyczna jako ważny element Nowej Wielkiej Gry. Przedstawione zostaną relacje państw Azji Centralnej z Federacją Rosyjską oraz Chińską Republiką Ludową.

8. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu poradzieckiego w zakresie bezpieczeństwa i polityki energetycznej.

9. Unia Europejska wobec państw Azji Centralnej i Kaukazu. Przeanalizowane zostaną płaszczyzny współpracy unijnej na przykładzie Partnerstwa Wschodniego. Przedstawione zostaną cel i istota powstania oraz główne filary współpracy.

10. Kultura i sztuka w państwach Azji Centralnej i Kaukazu. 

11. Okrągły Stół – debata.

The course will be held in English, level B2/C1

The main aim of the course is to familiarize the Students with the news concerning the historical, cultural, economic, social, and political conditions influencing the development of the specific character of the post-Soviet region.

To achieve these aims the course brings up topics such as:

1. Political conditions (discussing the political system, leadership, ethnopolitics, and ethnography), economic conditions (discussing the specifics of trade, economic development, foreign investment, energy), historical background (discussing major state events), and cultural specificity (discussing religion and cultural traditions) of the post-Soviet states.

2. National identity in Central Asia and the Caucasus: what is a national identity?

3. Political elites in the post-Soviet states: the models of elites and political leadership.

4. Psychological aspects of political leadership in the region such as political consciousness, discussion about the personality of political leaders, and psychopathologies in politics.

5. Security in the countries of Central Asia. Narcotics and terrorist groups such as the Islamic Movement of Uzbekistan and Hizb-ut Tahrir al-Islam will be presented and discussed.

6. Conflicts in the Caucasus (Georgian-Russian conflicts and Armenian-Azerbaijani conflicts).

7. Central Asia as a 'checkerboard' in the New Great Game. Post-Soviet region between 'the Bear' and 'the Dragon'. The 'players' and energy policy will be discussed, as an important element of the New Great Game. The relations of Central Asian states with the Russian Federation and the People's Republic of China will be presented.

8. US policy towards the post-Soviet region on security and energy policy.

9. The European Union and Central Asian countries and the Caucasus. The example of the Eastern Partnership will be analyzed. The purpose and essence of the founding and the main pillars of cooperation will be presented.

10. Culture and art in the countries of Central Asia and the Caucasus. 

11. The final debate.

Cel ogólny

Celem kursu jest zapoznanie Słuchaczy z kulturą i specyfiką społeczeństw państw Azji Centralnej oraz Kaukazu.

 

 

 

 

Cele szczegółowe

 • zapoznanie Słuchaczy z wiadomościami dotyczącymi uwarunkowań historycznych, kulturowych, gospodarczych, społecznych i politycznych wpływających na kształtowanie się specyfiki regionu państw poradzieckich,
 • ukazanie Słuchaczom kształtowania się specyficznej tożsamości narodowej,
 • zapoznanie Słuchaczy z elitami politycznymi, trybalizmem i mechanizmem polityki klanowej w regionie,
 • analiza relacji państw Azji Centralnej i Kaukazu ze światowymi mocarstwami: Federacją Rosyjską, Chinami, Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską,
 • ukazanie Słuchaczom aspektów kulturowych państw poradzieckich.

 

Korzyści dla słuchacza

Po ukończeniu kursu Słuchacze:

 • mają wiedzę na temat uwarunkowań życia społecznego oraz politycznego w państwach Azji Centralnej i Kaukazu,
 • posiadają wiedzę z zakresu procesów państwotwórczych w regionie oraz wpływających na to uwarunkowań historycznych, politycznych oraz gospodarczych,
 • rozumieją specyfikę regionu, na którą wpływają takie komponenty jak etnokratyzm, tożsamość narodowa oraz wpływy elit politycznych,
 • rozumieją odmienność kultury oraz religii państw poradzieckich,
 • posiadają umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych związanych z regionem Azji Centralnej i Kaukazu,
 • mają umiejętność rozumienia przyczyn oraz samodzielnego prognozowania zjawisk politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych regionu,
 • potrafią dokonać analizy dokumentów źródłowych oraz samodzielnie podsumować zdobyte informacje dotyczące specyficznych zależności społeczeństw i polityki w państwach Azji Centralnej i Kaukazu.

Metody pracy

Przedmiot będzie realizowany w oparciu o:

 • wykład konwersatoryjny,
 • dyskusję dydaktyczną,
 • analizę dokumentacji i artykułów naukowych,
 • debatę tzw. "Okrągły Stół".

 

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin pisemny w języku angielskim, na który składają się test oraz analiza tekstu źródłowego.

 

 do góry ↑